Algemene voorwaarden van TaalNetwerk

TaalNetwerk
D’Aumeriestraat 14
2586 XN Den Haag
T: (+31) 070 212 8240
E: info@taalnetwerk.nl

IBAN: NL95 INGB 0006 0326 80
t.n.v. TaalNetwerk

Kvk: 52495876
Btw: 035091496.B01

Toepasselijkheid voorwaarden

1.1 Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van TaalNetwerk en op alle door TaalNetwerk gesloten studieovereenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet schriftelijk is afgeweken.

1.2 Door inschrijving voor een cursus aanvaardt u de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. TaalNetwerk wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van u, uitdrukkelijk van de hand.

1.3 Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk tussen TaalNetwerk en u zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de algemene voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op de Website).

1.4 In de gevallen waarin de betreffende studieovereenkomst en/of de algemene voorwaarden niet voorzien, zal TaalNetwerk een regeling treffen naar redelijkheid.

1.5 De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen TaalNetwerk en u het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

 

Omschrijving aanbod

2.1 TaalNetwerk brengt het aanbod schriftelijk, dan wel digitaal via haar website uit.

2.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de cursus en/of van het onderwijsmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de cursus. Het aanbodgeeft tevens aan of gebruik van dit onderwijsmateriaal verplicht is.

2.3 Het aanbod vermeldt de volgende gegevens:

 1. de wijze van uitvoering van de cursus;
 2. wanneer de cursus start;
 3. de voorwaarden waaronder de cursus eventueel niet doorgaat;
 4. voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan de cursus deel te mogen nemen;
 5. de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
 6. de wijze van betaling; en
 7. de duur van de cursus.

2.4 Na ontvangst van uw aanmelding zenden wij u een bevestiging, gevolgd door een factuur.

2.5 Aanmelding vindt plaats in volgorde van binnenkomst.

2.6 Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de cursus nadrukkelijk bekendgemaakt aan u en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van TaalNetwerk. Op verzoek van u zal TaalNetwerk een kopie van de algemene voorwaarden kosteloos toezenden.

 

Studieovereenkomst

3.1 U gaat met TaalNetwerk een studieovereenkomst aan door middel van het invullen en verzenden van het inschrijfformulier op onze website, of door het invullen en inleveren van het ingevulde en ondertekende formulier bij onze administratie.

3.2 De studieovereenkomst komt tot stand wanneer TaalNetwerk de inschrijving voor een cursus schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop TaalNetwerk schriftelijk de inschrijving voor een cursus aan u heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende cursus.

3.3 TaalNetwerk is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een klant die zich heeft aangemeld voor een bepaalde cursus te laten informeren door derden. Indien de uitkomst van een dergelijk kredietwaardigheidsonderzoek negatief is, zal TaalNetwerk gerechtigd zijn de overeenkomst te beëindigen.

3.4 U bent niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de studieovereenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van TaalNetwerk. TaalNetwerk kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.

 

Herroepingsrecht

4.1 Indien u de overeenkomst sluit als natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening als beroep of bedrijf, dan heeft u gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst op Afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden.

4.2 Indien de cursus tijdens de bedenktijd reeds is aangevangen en u een beroep doet op uw herroepingsrecht dan bent u een bedrag verschuldigd aan TaalNetwerk dat evenredig is aan het gedeelte van de reeds gevolgde lessen, vergeleken met het volgen van de volledige cursus.

4.3 U kunt gebruik maken van het herroepingsrecht door binnen de periode van 14 dagen per e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat u de overeenkomst wilt ontbinden. Eveneens is het mogelijk om gebruik te maken van het herroepingsformulier, dat is te downloaden via de website.

4.4 Geen recht op ontbinding overeenkomstig artikel 4 lid 1 bestaat als de cursus is

aangevangen voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken en TaalNetwerk  de overeenkomst binnen die termijn is nagekomen.

4.5 Annulering na deze 14 dagen leidt niet tot terugbetaling van het cursusgeld: u bent hierna verplicht het gehele cursusbedrag over te maken, ook als u de cursus niet blijkt te kunnen volgen.

 

Betaling

5.1 TaalNetwerk factureert aan u na totstandkoming van de overeenkomst.

5.2 Betaling door u dient te geschieden binnen de betalingstermijn, zoals is vermeld in de factuur.

5.3 Bij gebreke van betaling binnen voornoemde termijn bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is over het openstaande bedrag wettelijke (handels) rente verschuldigd, vanaf de vervaldag tot aan de algehele voldoening.

5.4 Indien u in verzuim bent met de volledige betaling van de door TaalNetwerk aan u in rekening gebrachte bedragen bent u aan TaalNetwerk buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:

a) Voor zover u niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt

TaalNetwerk aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten”, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen aanvangende de dag na aanmaning door u wordt voldaan.

b) Voor zover u handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt

TaalNetwerk aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 75,00  voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

Aansprakelijkheid

6.1 TaalNetwerk is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die u lijdt als direct gevolg van een verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van de cursus door Taalnetwerk, met dien verstande dat de schadevergoeding nooit meer bedraagt dan het door u voor de cursus verschuldigde bedrag.

6.2 Taalnetwerk is niet aansprakelijk voor indirecte schade.

6.3 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van TaalNetwerk.

Ziekte en vakantie

 1. U schrijft zich in voor een gehele cursus. In geval van ziekte of verblijf in het buitenland vindt er geen restitutie plaats.

Annulering cursus door TaalNetwerk of klant

 1. TaalNetwerk heeft het recht  bij te geringe interesse en aanmeldingen voor een cursus deze uit te stellen resp. te annuleren. Indien mogelijk wordt een voorstel gedaan om de cursusdag resp. cursusduur aan te passen. Gaat een cursus definitief niet door, dan wordt het reeds betaalde cursusgeld gerestitueerd.
 2. Niet-gegeven lessen worden aan het einde van de cursus ingehaald. De data hiervoor worden vastgesteld in overleg tussen de administratie van TaalNetwerk en de student.
 3. Verhindering dient 24 uur voor de feitelijke afspraak aan de administratie van TaalNetwerk te worden doorgegeven. Bij niet-tijdige annulering wordt de les in rekening gebracht.
 4. Het lesmateriaal dient u zelf aan te schaffen.
 5. Voor privélessen worden afspraken per afzonderlijke les gemaakt tussen docent en student.
 6. Bij overschrijding van het maximum aantal deelnemers wordt een wachtlijst aangelegd. Op grond hiervan kan TaalNetwerk besluiten een extra cursus in te lassen. Wordt deze cursus op een ander tijdstip gegeven, dan geschiedt plaatsing in overleg met de betreffende cursisten.

Verhuizing

 1. Als u verhuist, dient u de gegevens van de adressering aan de administratie van TaalNetwerk door te geven.

Vakantie

 1. De vakanties tijdens de cursus komen zoveel mogelijk overeen met de vakanties van het voortgezet onderwijs in Den Haag. De docenten beschikken over de juiste data.

Vermissing persoonlijke eigendommen

 1. TaalNetwerk is niet aansprakelijk voor schade aan resp. vermissing van persoonlijke eigendommen van studenten.

Niet-roken

 1. In het gebouw waar de lessen gegeven worden mag niet gerookt worden.

Kinderen en huisdieren

 1. Het is studenten niet toegestaan om tijdens de les kinderen of huisdieren mee te nemen.

Klachtenreglement

19. TaalNetwerk beschikt over een klachtenreglement: u vindt ons het klachtenreglement op deze pagina.

Wijziging voorwaarden

20. Tenzij schriftelijk anders overeenkomen kunnen de inschrijfvoorwaarden door TaalNetwerk worden gewijzigd. Wijzigingen worden ten minste tien (10) kalenderdagen voor inwerkingtreding bekend gemaakt door persoonlijke kennisgeving of algemene publicatie op de website van TaalNetwerk.

Toepasselijk recht

21. Op overeenkomsten tussen u en TaalNetwerk waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Bevoegde rechtbank

22. Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank Utrecht, tenzij wettelijke bepalingen anders voorschrijven.